kerk in nijbroek

Een PKN-gemeente in de IJsselstreek

Pastoraat en kerkenraad

Nadat ds T.J.S. van Staalduine eind april 2023 afscheid heeft genomen van onze gemeente, is deze vacant. Ds J. (Jos) de Heer, die in Nijbroek woont is de ambulante predikant voor de periode dat dat nodig is. Intussen wordt het beroepingswerk opgestart en hopen we dat op termijn de ontstane vacature weer wordt ingevuld. Als gemeente vinden we het prettig dat de predikant in ons midden werkt en woont en op die manier deel uitmaakt van onze (kerkelijke) leefgemeenschap in Nijbroek. Wanneer u contact wilt hebben met ds de Heer dan vindt u de benodigde gegevens op de contactpagina.


Hebt u vragen aan de kerkenraad in het algemeen, mail ze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vrijwel maandelijks verschijnt het kerkblad van de gemeente. Het kerkblad opent met een meditatief gedeelte en bevat daarnaast verschillende soorten informatie over en voor de gemeente. Het kerkblad verschijnt op papier en digitaal, u kunt het ook tegen kostprijs per post ontvangen. Wanneer u een abonnement wilt kunt u dit melden bij Marja Kleiboer (zie de contactpagina) of per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Profielschets van de Protestantse gemeente te Nijbroek

 

Protestantse gemeente te Nijbroek

Nijbroek, een dorp gelegen tussen de grote steden Deventer en Apeldoorn. Een klein dorp weliswaar, maar uitermate sfeervol en actief. Midden in de prachtige dorpskern staat de eeuwenoude kerk van Nijbroek welke meteen opvalt wanneer men aan komt rijden. Nijbroek telt ongeveer 800 inwoners, waarvan er circa 300 lid zijn van de kerk. Per zondag zijn er ongeveer 50, voornamelijk oudere, mensen die de kerkdienst bezoeken. Zoals aangegeven is de gemeente actief; zij heeft een voltallige kerkenraad, er zijn diverse commissies, de mensen worden bezocht door de predikant en ouderlingen, tijdens de dienst is er zondagsschool in de nabij gelegen dorpsschool, er worden jeugddiensten gehouden, de jeugdclub komt 2 keer per maand bij elkaar, er zijn een paar keer per jaar bijeenkomsten voor de oudere jongeren waar zij over de dienst napraten en samen lunchen (cake op de preek) en ook is er een goed bezochte bijbelstudiegroep. Het is een kleine gemeente die tot op de dag van vandaag nog goed functioneert.

 

Aard van de gemeente

Van origine is de Protestantse gemeente te Nijbroek een hervormde gemeente van confessionele aard. Letterlijk, maar ook geestelijk ligt Nijbroek tussen het ‘orthodoxe’ Oene en het ‘vrijzinnige’ Terwolde.

De Protestantse gemeente is van oudsher een volkskerkgemeente. Hiermee wordt bedoeld  dat er een nauwe band is tussen het dorp, het dorpshuis (nog met behulp van de kerk verbouwd en bestuurd), het verenigingsleven (waaronder het zangkoor en de vrouwenvereniging), het monumentale kerkgebouw, de predikant, de pastorie, de zondagsschool en de Protestants Christelijke basisschool.

De kerk heeft een verzorgende rol voor haar leden, het liefst voor alle dorpsgenoten. In Nijbroek hoort daar van oudsher een confessionele kerk bij: doop en belijdenis doen, een traditionele kerkdienst met vertrouwde liederen, een herkenbare confessionele prediking en de lezing van de wet. De onderlinge verhoudingen, de nauwe band met het dorp is een sterke kant van de Protestantse gemeente te Nijbroek.

 

Ontwikkelingen in de gemeente

De Protestantse gemeente te Nijbroek verandert geleidelijk. Er zijn voorzichtig liturgische vernieuwingen ingevoerd, bijvoorbeeld het gebruik van de paaskaars en liturgische kleuren. Er wordt gezongen uit onder andere het liedboek voor de kerken, het nieuwe liedboek en Opwekking. Het confessionele karakter gaat over op een confessioneel-evangelisch karakter waardoor niet meer iedere week de lezing van de wet wordt voorgelezen. De vrouw in het ambt is nu een natuurlijk gegeven en regelmatig gaat er een vrouwelijke gastpredikant voor. De kunst bij deze ontwikkelingen is om de speerpunten van de Protestantse gemeente Nijbroek niet uit het oog te verliezen.

Gezien de landelijke trend dat de kerkbezoeken afnemen, is dat helaas ook in Nijbroek het geval. Het is daarom een doel om de geloofsgemeenschap levendig te houden. Daarom wordt er nu bijvoorbeeld al voorzichtig contact gezocht met buurtgemeentes met betrekking tot activiteiten. Dit contact is ook bedoeld om van elkaar te kunnen leren en zo te proberen om in de toekomst een zelfstandige dorpsgemeente te blijven.

De jeugd- en gezinsdiensten worden over het algemeen goed bezocht, onder andere door mensen die niet de reguliere diensten bezoeken. Toekomstperspectief is om ons te richten op deze diensten maar ook zeker op de erediensten, zodat de leden aangespoord blijven om het Woord van onze God aan te horen en om van te leren, want dat is immers waar het allemaal om gaat; de Here loven, prijzen en dienen!

 

Visie Protestantse gemeente Nijbroek

De wekelijkse kerkdienst, met de prediking, is het anker van de gemeente. De prediking heeft ten doel, de Bijbel en de belijdenis dichtbij het leven van de mensen te brengen. We blijven hierbij uitgaan van het open en confessionele karakter van de gemeente: het uitgangspunt blijft de Bijbel en de belijdenis (zoals verwoord in de 12 artikelen van het geloof). Met “open” bedoelen dat we uitnodigend willen zijn voor de hele gemeenschap en gastvrij willen zijn voor hen met nieuwe ideeën. Naast “open” en “confessioneel” willen we ook evangelische accenten aanbrengen door onder andere liederen te zingen uit evangelische liedbundels.

Catechese is een manier om jongeren te betrekken bij het geloof en heeft als doel de jongeren bewust te maken wat het Evangelie voor hun leven betekent. Om de betrokkenheid van de jongeren te vergroten willen wij hen uitdagen actief deel te nemen aan (jeugd)diensten, zodat zij er bewust van worden dat de kerkdienst ook voor hen bedoeld is en zo de verbinding tot stand te brengen. We merken wel dat dit een steeds grotere uitdaging begint te worden.

Missionair / evangelisch werk uit zich in het open karakter van de confessionele gemeente die we streven te zijn. Missionair zijn als gemeente betekent de verbinding leggen met de maatschappij waarin we leven en de dorpsgemeenschap waarin de kerk staat. We streven ernaar, alle kerkdiensten (maar sommige kerkdiensten in het bijzonder zoals jeugddiensten en gezinsdiensten) aantrekkelijk te maken voor rand- en buitenkerkelijken, om hen in het (groot)huisbezoek te betrekken en hen uit te nodigen voor groepsactiviteiten, zonder hierbij afbreuk te doen aan de waarden en normen waarvoor we staan. In 2010 is de commissie Mission Amicitia opgericht met als doel de kerk van Nijbroek open te stellen voor een nieuwe vorm van samenkomst midden in de samenleving. Deze bijeenkomst in de tent van Dikke Mik heeft een sterk missionaire doelstelling met een evangelische inslag.

De kerk wil graag een verbindende factor binnen de dorpsgemeenschap zijn. Fysiek rijd je tegen de kerk op wanneer je het dorp binnen komt, geestelijk laat de kerk iedereen binnen.